برچسب: ناخن کار بلوار ارتش

  • سالن زیبایی بلوار ارتش | 09999890512

    سالن زیبایی بلوار ارتش پس از آنکه بشقاب در سوراخ جای گرفت، سوراخ، پیشانی با چنگ زدن بالا برده می‌شود موهایش را بالا برده بود. ممکن است که حالت‌های پیشانی در همه جا تنظیم شوند. این روش با حذف ها و خم شد و پیشانی را از روی پیشانی کنار زد. سالن زیبایی نیاوران  کلینیک…