برچسب: ناخن کار اکباتان

  • سالن زیبایی اکباتان | 09999890512

    سالن زیبایی اکباتان منابع ارزیابی ارزیابی باید دسترسی به موارد زیر را تضمین کند: یک سالن و یا یک محیط سالن شبیه‌سازی شده که شامل دامنه‌ای است از موقعیت‌های کاری مانند وقفه‌های مشتری و مشارکت در سایر فعالیت‌های مرتبطی که معمولا در سالن انتظار می‌رفت، کلینیک زیبایی اکباتان یک صندلی مشتری قابل تنظیم روپوش یا…