برچسب: مرکز اپیلاسیون در سازمان آب

  • سالن زیبایی سازمان آب | 09999890512

    سالن زیبایی سازمان آب با این که اکثر گاز فرمالدیید موجود در محلول آبدار می‌شود. (متیلن گلیکول)، این تعادل بین گاز مایع و هیدراته باقی می‌ماند. شار. در بخشی از یک ثانیه، فرمالدهید، آبدار و آبدار می‌شود. به حالت گازی باز می‌گردد. و تعادل  هر بار فرمالدهید در هوا و یا در هوا پخش می‌شود.…