برچسب: خدمات سالن زیبایی در اختیاریه

  • سالن زیبایی اختیاریه | 09999890512

    سالن زیبایی اختیاریه گیربکس دستی: نمونه‌های پوست به مدت ۳ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد ثابت شدند. بافر سرد ۲ / ۲ % در بافر فسفات شور و سپس پس از آن در ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۱ ساعت ثابت شد. سالن زیبایی و ۳۰ دقیقه در ۱ . پس از…